ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DW FLOORING T.H.O.D.N. DINOFLEX EUROPE

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “leverancier” verstaan: DW Flooring, Knibbelakker 28, 8162 ZN EPE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland te Harderwijk onder nummer 54870585.
1.2 Onder afnemer wordt in deze verstaan natuurlijke en/of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten of die aan leverancier een opdracht geeft.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, leveringen en overeenkomsten van leverancier.
2.2 Algemene voorwaarden van afnemers binden leverancier slechts voor zover leverancier deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1 Alle door leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.
3.2 Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor leverancier pas dan bindend indien, en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Druk en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING
4.1 Een overeenkomst tussen leverancier komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier.
4.2 De inhoud van een schriftelijke overeenkomst geldt als volledig en juist, tenzij afnemer binnen een termijn van 3 dagen schriftelijk protesteert tegen de bevestiging.

ARTIKEL 5 PRIJZEN
5.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn alle door leverancier genoemde prijzen netto exclusief BTW.
5.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overgekomen, zijn de kosten voor vervoer van de te leveren producten voor rekening van afnemer.
5.3 Geen enkele door leverancier opgegeven prijs is bindend. Na totstandkoming van de overeenkomst is leverancier gerechtigd aan afnemer door te berekenen: prijsstijgingen, waaronder die van materialen en onderdelen; kostenstijgingen waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen en prijsstijgingen ten gevolge van de invoering- of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van overheidswege of andere bevoegde instanties die optreden na het totstandkomen van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren.
5.4 Kosten voor wijzigingen in de overeenkomst, betrekking hebbende op de uitvoering en/of aantallen, worden door leverancier aan afnemer in rekening gebracht.
5.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 6 BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling altijd netto kontant bij levering te worden gedaan.
6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de koopprijs dan wel zekerheid voor de betaling van de koopprijs te vorderen.
6.3 Indien afnemer niet aan zijn verplichting tot vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, is leverancier gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen voortkomende uit de gesloten overeenkomst op te schorten.
6.4 Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is afnemer in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. Afnemer is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, of per gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag. Deze rente is ook verschuldigd in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
6.5 Alle kosten welke betrekking hebben op de invordering van het door afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro, en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
6.6 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien afnemer meldt dat betaling betrekking zou hebben op latere facturen.
6.7 Leverancier is bevoegd de vorderingen te verpanden c.q. cederen aan een factormaatschappij en/of bancaire instelling en/of derden.

6.8 Levering op rekening, in afwijking van het in artikel 6 lid 1 bepaalde, vind uitsluitend plaats voor zover de door leverancier ingeschakelde kredietverzekeraar een positieve limietbeslissing heeft vastgesteld op afnemer, en zodoende leveringen toestaat onder dekking van de kredietverzekeringspolis. Indien er een wijziging komt in de limietbeslissing die door de kredietverzekeraar is afgegeven, dan wel wanneer het openstaande debiteurensaldo de hoogte van de vastgestelde limietbeslissing overstijgt, zulks met gevolg dat er geen dekking meer wordt geboden voor de nog te leveren goederen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van schade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
7.2 Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan, heeft afnemer niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, behalve indien het de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer betreft.
7.3 De afnemer is verplicht de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust identificeerbaar en afgezonderd te houden.
7.4 Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet nakomt, heeft deze het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Dit geldt eveneens wanneer leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer in zijn verplichtingen zal tekortschieten. Aan leverancier en haar werknemers komt het onherroepelijke recht toe het terrein van afnemer te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.
7.5 Terugname van goederen, in geval van het in lid 4 bepaalde, geschiedt tegen de door leverancier vastgestelde prijs. Deze vaststelling geschiedt op basis van de bij terugname geldende marktwaarde, verminderd met de door leverancier gemaakte kosten.

ARTIKEL 8 LEVERING EN RISICO
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats “af fabriek”
8.2 Goederen welke zijn geleverd, zijn voor risico van afnemer.
8.3 Als transport aan leverancier wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het oordeel van leverancier beste wijze.
8.4 Retourzendingen aan leverancier zijn niet toegestaan, tenzij leverancier daarvoor toestemming verleent. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer.
8.5 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.6 Leverancier is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele overschrijding van deze levertijd. Overschrijding verplicht leverancier niet tot betalen van enige vergoeding en geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.7 Leverancier heeft het recht op een overlevering van maximaal 5% van de bestelde hoeveelheid. Deze overlevering wordt in rekening gebracht bij afnemer.
8.8 Leverancier heeft het recht van afnemer te verlangen de goederen op de overeengekomen levertijd af te nemen.
Indien afnemer in gebreke blijft de goederen ter overeengekomen tijd af te nemen, is leverancier gerechtigd de goederen te factureren en betaling hiervoor te verlangen. Leverancier is bovendien gerechtigd de kosten voor opslag, en eventuele verdere kosten ten gevolge van het te late afnemen door afnemer, door te berekenen. Eventuele tijdelijke opslag geschiedt voor risico van afnemer.
8.9 Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 9 RECLAME
9.1 Reclameringen inzake gebreken en/of tekortkomingen aan geleverde goederen dienen schriftelijk binnen 2 dagen na levering te worden gedaan.
9.2 Aanmerkingen ten aanzien van geleverde aantallen colli en de staat daarvan dienen terstond op verzendbewijzen te worden vermeld.
9.3 Geringe afwijkingen in formaat, dikte, kleur, gewicht en kwaliteit, maar ook in het geval van een zichtbaar zaagpatroon in verband met de machinale verwerking, geven geen reden tot afkeuring van de order en evenmin tot reclameringen.
9.4 Bij de beoordeling van een levering moet voor de vraag of gereclameerd kan worden, worden uitgegaan van de gemiddelde kwaliteit van de levering. Afnemer kan de levering niet afkeuren of reclameren indien een gedeelte kleiner dan 5 % van de totale levering van het verwachte kwaliteitsniveau afwijkt.
9.5 Bij niet tijdige, schriftelijke meldingen verliest afnemer elk recht op reclame.
9.6 In geval van reclame is leverancier slechts gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.
9.7 Gebruik of verbruik van de geleverde goederen geschiedt volledig voor risico van afnemer. Afnemer is volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.
9.8 Het recht van reclame geldt niet voor geleverde goederen welke geheel danwel gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn, danwel wanneer zaken alsnog aan derden zijn doorgeleverd.
9.9 Het recht van reclame geeft geen recht op weigering van het gedeelte van de levering dat geen manco’s vertoont.
9.10 Gereclameerde goederen worden slechts teruggenomen indien deze in goede staat verkeren en verpakt zijn in de originele verpakking.
9.11 Het recht van reclame geeft afnemer geen recht tot opschorten van de betalingsverplichting.

ARTIKEL 10 GARANTIE
10.1 Op alle geleverd zaken verleent leverancier een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten, dan wel zoals schriftelijk is vermeld in de koopovereenkomst.
10.2 De garantie houdt in dat leverancier naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van leverancier.
10.3 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming van onderhouds- en of wasvoorschriften, bij onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) brand- of waterschade, natuurlijke slijtage, reparatie door anderen dan daarvoor door leverancier aangewezen reparatiebedrijven, ondeskundig gebruik of indien er zaken door anderen dan leverancier zijn gewijzigd.
10.4 Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl leverancier tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behalve en voorzover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.
11.2 In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.
11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat van de schade kennis is genomen, leverancier per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.
11.4 Door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval meer bedragen dan de volgens overeenkomst door leverancier gefactureerde bedragen (excl. BTW).
11.5 Door leverancier te betalen schadevergoeding wordt steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

ARTIKEL 12 VRIJWARING
12.1 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin leverancier mocht vervallen doordat derden een vordering op leverancier instellen ter zake van enig feit waarvoor aansprakelijkheid jegens afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

ARTIKEL 13 ANNULERING
13.1 In geval van in gebreke blijven van afnemer ten aanzien van enige jegens leverancier aangegane verplichting, dan wel een aanvraag voor surséance van betaling, een verzoek om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is leverancier gerechtvaardigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding. Alle door leverancier te maken kosten worden in rekening gebracht bij afnemer.

ARTIKEL 14 OVERMACHT
14.1 In geval van overmacht is leverancier gerechtigd om zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten op te schorten. Indien leverancier in redelijkheid kosten zal dienen te maken ter ongedaan maken, en/of vermijding van (verdere) factoren die de uitvoering van de overeengekomen diensten verhinderen, dienen deze kosten door afnemer aan leverancier te worden vergoed.
14.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is leverancier gerechtigd van afnemer betaling te vorderen van hetgeen door hem, voordat de situatie van overmacht is ingetreden ter uitvoering van de gesloten overeenkomst is verricht.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN
15.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege leverancier worden beheerst door Nederlands Recht.
15.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 16 VINDPLAATS
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland te Harderwijk onder nummer 54870585
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

april 2013

DOWNLOAD ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN